ورود به سیستم آموزشی
راهنمای استفاده از سیستم آموزشی
معرفی رشته ها
درباره اوز
 • ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
  ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
 • www.iauevaz.ac.ir
  www.iauevaz.ac.ir
 • ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
  ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
 • ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز
  ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

شماره تلفن :

071-52516762

071-52517972

071-52517970

نشانی:

استان فارس- اوز- نظرآباد- تنب سمیدو- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز

کدپستی: 7433164541

نمابر:

071-52516761

وب سایت هیات امنای دانشگاه:

www.payamedanesh.com